Vì Ngài Yêu Con 

 

 

 

 • 01 Happy Feast Day

   

 • 02 Vì Ngài Yêu Con

   

 • 03 Ngợi Khen - We Praise

   

 • 04 Ave Maria - Tên Dịu Êm!

   

 • 05 In Your Name

   

 • 06 O Holy Spirit!

   

 • 07 Hãy Chúc Tụng - Come Bless The Lord

   

 • 08 Đời Đời Chúa Yêu - God Is So Good

   

 • 09 Chúa Yêu-Jesus Loves Me

   

 • 10 Trông Coi - O Be Careful

   

  Qúy vị nào mưốn có các CD Thánh Nhạc của P. Michael J Trường Luân, xin liên lạc

  Email: dieuaikyvi@yahoo.com hoặc Tel: 714-757-6910